BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

 

TEKST UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

 

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Uchwała Nr XX/162/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. J. Korczaka.

 

KŁODZKO – 2005 ROK

 

Uchwała nr XXXVII/297/2005
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 2 czerwca 2005r.

w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. J. Korczaka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z uchwałą Nr XX/162/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 lutego 2004r. Rada Miejska w Kłodzku postanawia co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się zmianę w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ulicy J.Korczaka – działki nr:20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10.

2. Ustalenia planu stanowią:

3.Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

4. Załącznikiem niniejszego planu są rozstrzygnięcia z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 2

1.Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 1. realizacja zamierzeń gminy w zakresie tworzenia warunków dla powstania nowych podmiotów gospodarczych;
 2. umożliwienie realizacji zamierzeń zgodnie z uprawnieniami inwestora do zagospodarowania terenu, do którego posiada tytuł prawny;
 3. ochrona interesu publicznego w szczególności w zakresie spełnienia wymogów wynikających z potrzeby ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody;
 4. uporządkowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej całości obszaru w granicach miejscowego planu;
 5. zapewnienie przestrzennych, technicznych i terenowo - prawnych warunków
  rozbudowy układu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3

Przedmiot ustaleń planu obejmuje:

1.Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3.Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5.Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
6.Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
8.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
9.Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
11.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
12.Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§ 4

1.Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
 2. planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego Kłodzku w rejonie ul. J. Korczaka;
 3. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
 4. rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony
  na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do
  niniejszej uchwały;
 5. terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym, zawarty w granicach linii
  rozgraniczających wyznaczonych na rysunku miejscowego planu oraz oznaczony stosownym numerem i symbolem literowym, na którym obowiązują te same ustalenia miejscowego planu;
 6. przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren na rysunku planu;
 7. przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być wprowadzone na części terenu określonego w pkt. 5 jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne;
 8. urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego wyznaczonego terenu;
 9. przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć tereny w obrębie ściśle określonych linii rozgraniczających ulic, placów, wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych i innych urządzeń powszechnie dostępnych lub określonych za dostępne przez samorządowe władze miejskie lub organy administracji rządowej;
 10. odległości i strefy ograniczeń zabudowy - należy przez to rozumieć ograniczenia wywołane obecnością lub działaniem istniejącego lub projektowanego przeznaczenia terenu, urządzeń i sieci technicznych, dróg i ulic, wymagających zachowania odległości od innych funkcji lub urządzeń, stosownie do wymaganych standardów technicznych;
 11. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi;
 12. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczeniem pomieszczeń pod usługi nieuciążliwe, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludności;

§ 5

Ustalenia formalno – prawne

1.Uchwalony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłodzku w rejonie ulicy J.Korczaka jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

§ 6

1.Dla terenów wyznaczonych w planie miejscowym ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dopuszczalne w następującym zróżnicowaniu:

 1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. MN/ZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym;
 3. ZN – tereny zieleni nie urządzonej;
 4. KX – tereny komunikacji.

2.Ustalenia szczegółowe w zakresie poszczególnych terenów z uwzględnieniem powyższych symboli literowych oraz podziału numerycznego zawarte są w § 7 niniejszej uchwały. Przyjęte oznaczenia są spójne z rysunkiem planu miejscowego Dla przestrzeni publicznej w zakresie komunikacji ustalenia szczegółowe zawarte są w § 9 niniejszej uchwały.
3.Istniejąca oraz projektowana zabudowa realizowana w obrębie poszczególnych terenów wydzielonych w miejscowym planie nie może w żadnym przypadku oddziaływać znacząco na środowisko.
4.Nie dopuszcza się realizacji zabudowy mieszkaniowej w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym.
5.Tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do czasu jego realizacji mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbrojenia, w zakresie wynikającym z ustaleń planu miejscowego.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 7

1.Dla obszaru objętego planem miejscowym ustala się następujące przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne dla poszczególnych terenów:

 1. 1 MN/ZP, 3 MN/ZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym;
 2. 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 3. 4 ZN – teren zieleni nie urządzonej;
 4. KX – ciąg pieszo – jezdny.

§ 8

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

 

1. Teren 1 MN/ZP, 3 MN/ZP:

 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym;
 2. ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne usługi nieuciążliwe związane z działalnością na rzecz mieszkańców. Usługi te powinny być realizowane jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową;
 3. granice projektowanych działek określa rysunek planu;
 4. nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu;
 5. na rysunku planu na każdej z działek wyznaczono obowiązujące strefy zabudowy. W granicach tych stref winny być zlokalizowane obiekty kubaturowe. Pozostałą część działki pozostawia się jako biologicznie czynne z bezwzględnym zachowaniem istniejącego starodrzewia.
  Łączna powierzchnia stref zabudowy z dojazdami nie może przekroczyć 490m2 powierzchni;
 6. ustala się max. wysokość zabudowy 2 pełne kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym;
 7. dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod takim samym kątem 35° - 45°. Główne połacie dachu w jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi. Podstawowy układ kalenicowy określa rysunek planu;
 8. architektura obiektów winna być inspirowana zabudową charakterystyczną dla budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub dobrą architekturą współczesną wkomponowaną w otaczający krajobraz. Projektowane obiekty gabarytami, charakterem i detalem architektury winny nawiązywać do architektury regionalnej;
 9. garaże należy projektować jako wbudowane w budynkach lub powiązane nimi kubaturowo;
 10. na działkach przewidzieć pojemniki na odpady bytowe;
 11. dojazd i dojście do działek nr 1, 2 i 3 od ulicy J. Korczaka /droga powiatowa/, docelowo do działki nr 1 od drogi gospodarczej KG włączonej do ulicy J.Korczaka, do działki nr 4 ciągiem pieszo – jezdnym KX włączonym do drogi dojazdowej C O1KD, do działki 3MN/ZP od drogi dojazdowej C O1KD zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
 12. dojazd do budynku na terenach działek nr 2 i nr 3 należy zaprojektować i rozwiązać indywidualnie dla każdej działki z uwagi na duże spadki terenu /skarpa terenowa/.

2.Teren 2 MN:

 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 2. ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne usługi nieuciążliwe związane z działalnością na rzecz mieszkańców. Usługi te powinny być realizowane jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową.

3.Teren 4 ZN:

 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe teren zieleni nie urządzonej.

§ 9

Zasady obsługi komunikacyjnej terenu

Istniejący obszar zabudowy obsługiwany będzie ulicą J. Korczaka LO1KL /droga powiatowa Nr 32 38 D/, ulicą dojazdową C O1KD, ciągiem pieszo – jezdnym KX i drogą gospodarczą KG.
Ciąg pieszo – jezdny KX o szerokości 4.5 m włączony do drogi dojazdowej C O1KD.
Docelowo po uruchomieniu terenów ogrodów działkowych jako terenów budowla - nych teren ten będzie dodatkowo obsługiwany przez drogę projektowaną w za- chodniej części działki włączoną do drogi C 01KD.

§ 10

Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu

1.W zakresie zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ul. J.Korczaka.
2. W zakresie odprowadzenia ścieków do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej.
3. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
4. W zakresie zaopatrzenie w gaz z istniejącej miejskiej sieci gazowniczej.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej na warunkach określonych przez właściciela sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z lokalnych kotłowni przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych takich jak: paliwa płynne lub elektryczne o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
7.Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci. Przez teren przebiega sieć energetyczna SN śr. napięcie; strefę ochrony od sieci określa rysunek planu.
8.Wszelkie obiekty infrastruktury technicznej, a w szczególności wod – kan, elektryczne, ciepłownicze należy realizować zgonie z opracowaniami rozwoju gminnej infrastruktury technicznej.
9.Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę możliwości prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele publiczne – w liniach rozgraniczających drogi.

§ 11

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

1.Teren objęty miejscowym planem leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:

- zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej
- w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 340

2.Wszelkie realizacje na obszarze objętym miejscowym planem nie mogą naruszać zasad ochrony środowiska, pogarszać jego stanu lub uszczuplać jego walorów.

3.Celem ochrony środowiska, gleby, wód powierzchniowych wgłębnych przed zanieczyszczeniem należy:

 1. drogi dojazdowe, parkingi i chodniki wykonać jako utwardzone;
 2. gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie wód opadowych rozwiązać w sposób określony w §10;
 3. gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób określony w §10;
 4. ustala się zakaz lokalizacji obiektów o funkcji uciążliwej dla środowiska;
 5. na odpady stałe przewidzieć kontenerowe zbiorniki odpadów. Wywóz odpadów na zasadach umowy ze służbą komunalną;
 6. bezwzględnie zachować na działkach istniejący starodrzew poza określonymi w planie strefami zabudowy i dojazdami do obiektów.
 7. przez teren objęty planem miejscowym przebiega granica krawędzi terasy akumulacyjnej rzeki Nysy Kłodzkiej / oznaczenie na rysunku planu /. Przy lokalizacji obiektów kubaturowych w określonych strefach zabudowy należy odsunąć się od krawędzi terasy minimum 5 m. Zaleca się przed projektowaniem wykonanie dla każdej działki indywidualnych ekspertyz geologicznych.

Bezwzględnie zakazuje się odprowadzania do istniejących rowów ścieków i innych zanieczyszczeń.

Rozdział III

Ustalenia końcowe

§ 12

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodzka.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. Korczaka.

 

Do opracowania zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. Korczaka przystąpiono na podstawie Uchwały nr XX/ 162/ 2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. Korczaka.

Z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie dokonania przedmiotowej zmiany wystąpił właściciel gruntów objętych opracowaniem. Opracowany projekt zmiany planu miejscowego zgodny jest z polityką przestrzenną Gminy oraz ustaleniami określonymi w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”. Zgodnie z ustaleniami “Studium” obszar objęty planem wchodzi w skład Strefy I Miejskiej – zurbanizowanej i obszaru I B – turystyczno-rekreacyjnego oraz tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo – oznaczone symbolem 2a.

Podczas sporządzania projektu planu miejscowego spełnione zostały wszelkie wymogi formalno-prawne wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).

Projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu przez okres wymagany przepisami w/w ustawy. Na koniec okresu wyłożenia planu przeprowadzona była publiczna dyskusja nad ustaleniami projektu planu miejscowego. W dyskusji udział wzięły 2 zainteresowane osoby, a zgłoszona jedyna uwaga do planu została rozpatrzona pozytywnie. O rozstrzygnięciu w tej sprawie informacje zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały zgodnie z wymogami załączony jest również Załącznik nr 3 dotyczący rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania.

Biorąc pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione.

 

 

Kłodzko 17.05.2005r.