WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO
 • Archiwum wiadomości

 • O ośrodku
 • Akty prawne
 • Godziny Pracy
 • Kadra
 • Statut
 • Regulamin organizacyjny
 • Zadania
 • Ważne telefony
 • Budżet
 • Sprawozdania
 • Nabory na wolne stanowiska
 • Kontakt
 • Kontrole
 • Ewidencje i Rejestry
 • Zarządzenia
 • realizowane projekty
 • Do pobrania
 • E-URZĄD

 • Zamówienia Publiczne
 • Przetargi
 • Konkursy
 • Archiwum

 • Szukaj  Zadania OPS
  Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

  1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
  3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
  9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
  10. praca socjalna;
  11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
  13. " tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
  14. dożywianie dzieci;
  15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

  Ponadto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę to:

  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2010-05-10 10:46:23
  Aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
  Odslon: 571

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna CI Pulsar