WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu

 • Statut Przedszkola
 • Władze szkoły
 • Komitet rodzicielski
 • Organizacja
  ---przedszkola
 • Przedmiot działalności
  --- i kompetencje
 • Rada pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Administracja o obsługa
 • Przedszkolny zestaw programów
 • Wewnątrzprzedszkolne
  --- programy
 • Zadania ogólne
  ---

 • Szukaj  Wewnatrzprzedszkolne programy autorskie

  Wewnątrzprzedszkolne programy autorskie.  zatwierdzone przez dyrektora przedszkola, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, dopuszczone do użytku wewnętrznego.  1. Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich pt.: "Jestem wesołym przedszkolakiem".


  Cele nadrzędne:


  * ułatwienie dzieciom i rodzicom startu przedszkolnego, przezwyciężenie obaw i lęku wynikających z nowej dla nich sytuacji życiowej,

  * świadome przygotowanie dzieci do życia w warunkach zbiorowego wychowania.  Cele szczegółowe:  * uświadomienie rodzicom, że pozytywne nastawienie dziecka do nowego środowiska jest podstawowym warunkiem lepszej adaptacji dziecka do przedszkola,  * mobilizowanie rodziców do udzielania wsparcia psychicznego własnemu dziecku,  * uświadomienie rodzicom konieczności współdziałania z nauczycielkami, pomocą nauczyciela i woźną oddziałową,  * organizowanie wspólnych zabaw i zajęć z dziećmi już uczęszczającymi,  * umożliwienie dzieciom i rodzicom poznanie terenu przedszkola /sale, szatnie, łazienka/,  * obniżenie lęku rodziców poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego i rozmowy indywidualne,  * ukazanie możliwości i zdolności pedagogicznych nauczycielek,  * przekonanie rodziców, że pobyt dziecka w przedszkolu jest ciekawa formą działania poprzez zabawę, połączoną z nauką i pracą.  Etapy realizacji programu.  1. Przygotowawczy.  2. Budowanie interakcji: dyrektor - nauczyciel - rodzice.  3. Wstępne oswajanie dzieci z przedszkolem.  4. Zajęcia adaptacyjne.  2. Program wychowawczy.  Cele:  * uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,  * wzmacnianie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,  * rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła,  * uświadomienie zagrożeń współczesnego świata,  * kształtowanie podstawowych norm moralnych- tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności,  * rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.  Zadania główne.  1. Bądź dobrym kolegą.  2. Kontroluj swoje zachowania.  3. Bądź kulturalny.  4. Zachowaj bezpieczeństwo.  3. Program wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci 5-letnich.  Założenia programu wynikają z:  - rozporządzenia MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r ws. organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  - doświadczenia przedszkola w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,  - potrzeb środowiskowych.  Cel główny:  Pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki.  Cele szczegółowe:  * kompleksowość działań terapeutycznych poprzez realizowanie opieki specjalistycznej,  * podejmowanie działań profilaktycznych pozwalających na zapobieganie deficytom rozwojowym i zaburzeniom zdrowotnym,  * opracowanie indywidualnych programów w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu.  4. Program terapii zabawowej dla sześciolatków


  Cel główny:  Pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka  Cele szczegółowe:  * kompleksowość działań terapeutycznych poprzez realizowanie opieki specjalistycznej,  * podejmowanie działań profilaktycznych pozwalających na zapobieganie deficytom rozwojowym i zaburzeniom zdrowotnym,  * doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej i sprawności manualnej.  5.  Logopedyczny program własny.  Cele i założenia programu:  * profilaktyka logopedyczna oznacza kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju,


  * wspomaganie rozwoju mowy dziecka to aktywność pedagogów i rodziców polegająca na świadomym organizowaniu zabawy z dziećmi służącej rozwijaniu umiejętności językowego porozumiewania się.


  Założeniem programu jest realizacja zadań w 3 obszarach:  I) profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej;  II) zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy;  III) wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie przez nauczycielki przedszkola.

  Zadania realizowane przez logopedę:  • wczesna diagnoza logopedyczna, określenie zaburzeń mowy,

  • wczesne podjęcie działań korygujących wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje,

  • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy,

  • usprawnianie procesu komunikacji językowej.  Zadania realizowane przez rodziców:  • podjęcie współpracy z logopedą;

  • wyposażenie dziecka w teczkę do zajęć logopedycznych, w której logopeda będzie zamieszczał propozycje ćwiczeń;

  • systematyczne utrwalanie z dzieckiem w domu zawartego materiału logopedycznego;

  • motywowanie do systematycznych zabaw i ćwiczeń z dzieckiem w domu;

  • wzmacnianie pozytywnych relacji rodzic - dziecko;

  • podejmowanie działań profilaktyczno - stymulujących rozwój mowy ich dziecka;

  • wzbogacanie swojej wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych;

  • konsultacje specjalistyczne: foniatra, laryngolog, ortodonta.  Zadania realizowane przez nauczyciela:  • podejmowanie działań mających na celu usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,

  • dokonywanie pogłębionej diagnozy pedagogicznej dzieci z wybranymi deficytami rozwojowymi i planowanie z nimi pracy,

  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka podczas prowadzonych zajęć,

  • zaangażowanie w utrwalanie postępów dziecka,

  • współpraca nauczycieli, logopedy, rodziców i specjalistów w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko.  Opracowała: nauczyciel przedszkola- logopeda   mgr Dorota Dolata


  6. Program koła teatralnego.  Cele programu:  Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez:  * kształtowanie postawy świadomego Twórcy i odtwórcy kultury,  * rozbudzenie zainteresowań literaturą i teatrem,  * wydobywanie i ukierunkowywanie emocji i uczuć,  * wyrabianie postawy wrażliwego obserwatora życia codziennego,  * tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka,  * wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich próby ich oceny.  Metody Pracy:  * metody twórczego rozwiązywania problemów,  * metody integracyjne,  * metody poszukujące.  Przewidywane Osiągnięcia dzieci:  * dziecko potrafi przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy,  * aktywnie uczestniczy w inscenizacjach i teatrzykach organizowanych na terenie przedszkola  * potrafi odczytać informacje przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; na stroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją aktorów; dynamiką i przebiegiem akcji przedstawionej w sztuce teatralnej


  7. Program wspomagający naukę czytania dla dzieci 3,4,5 letnich " Czytające Maluchy".  Cele ogólne Programu:  * stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych,  * wyzwalanie pozytywnych emocji wpływających na rozwinięcie zainteresowania kodem literowym,  * stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych,  * rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości,  * całościowe rozpoznawanie wyrazów.  Cele Szczegółowe:  * kształtowanie wszystkich zmysłów,  * wzbogacenie słownika,  * rozwijanie mowy komunikatywnej,  * stymulowanie aktywności,  * kształtowanie postawy kreatywnej,  * włączenie rodziców do procesu czytania.  8. Program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce.  Głównym celem programu jest umożliwienie integracji i wyrównywanie różnic edukacyjnych dzieci Romskich, a także ułatwienie dzieciom startu szkolnego i możliwość nauki języka polskiego już od najmłodszych lat. Programem objętym zostało 4 dzieci ze społeczności romskiej.  Cele Programu:  * zakupienie zestawu książek i pomocy dla dzieci romskich,  * zorganizowanie zabawy mikołajkowej pod hasłem "Mikołaj Po Romsku",  * zakup bombek świątecznych z akcentem romskim,  * zorganizowanie wycieczki edukacyjno-integracyjnej do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój,  * zorganizowanie wycieczki edukacyjno-integracyjnej do fabryki ozdób choinkowych - Ząbkowice Śląskie,  * zakup odzieży jesienno-zimowej.  Pozostałe działania takie jak koszty opłaty stałej, koszty wyżywienia i koszty opłaty rady rodziców pozwalają w pełni korzystać dzieciom romskim z wychowania przedszkolnego i uczestniczyć w życiu przedszkola.


      


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Przedszkole Nr 4 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2008-04-03 15:25:55
  Aktualizacja: 2009-02-11 20:41:05
  Odslon: 472

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I. Pulsar