WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu
 • Statut
 • Zadania szkoły
 • Koncepcje Dyrektora
 • Liczba uczniów
 • Obwód ulic
 • Kalendarz
 • Program wychowawczy
 • Harmonogram
  ___wycieczek
 • Wykaz zainteresowań
 • Program profilaktyczny
 • Przetargi
 • Wewnątrzszkolny
  ___system oceniania
 • Programy rozwoju
  ___szkoły
 • Regulamin Szkolnego
  ___Klubu Europejskiego
 • Regulamin Samorządu
  ___Uczniowskiego
 • Pięcioletni Program
  ___Rozwoju Szkoły
 • Programy w szkole
 • Wewnątrzszkolny
  ___system zapewnienia ___jakością
 • Plan Nadzoru
  ___Pedagogicznego
 • Plan pracy
 • Archiwum

 • Szukaj

  Archiwalne tresci strony

  kopia tresci strony:14:06:19 11-05-2011

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ( WSO )

   

  W Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. System jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych / Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz.329, z późn. zm./.
  2. System zawiera szczegółowe rozwiązania specyficzne dla naszej szkoły.
  3. Punktem wyjścia procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów, jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zespołu cech osobowych, jakie edukacja powinna wykształcić i rozwijać.
  4. Szczegółowy opis sylwetki ucznia kończącego I i II etap kształcenia (ujęty w programie wychowawczym szkoły ) to ideał, do którego powinna prowadzić działalność pedagogiczna szkoły. Należy ją traktować jako całość, która obejmuje proces dydaktyczny organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrektora szkoły oraz całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i rodziców.
  5. Droga ucznia do świadomie ukształtowanej sylwetki absolwenta jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane w różnym tempie i z różną skutecznością.
  6. Lista zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach jest corocznie określana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (RP). Stanowi ona podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania świadectw klasyfikacyjnych.
  7. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej:
   A/ I semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną,
   B/ II semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną roczną.

   Konkretne daty posiedzeń RP ustalone są na początku każdego roku szkolnego.

  8. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach oceniania zachowania.
  9. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.
  10. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach w nauce swego dziecka na konsultacjach i wywiadówkach.
  11. Na prośbę ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić oraz udostępnić uczniowi lub jego rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
  12. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów, u których stwierdzono trudności.
  13. Oceniając rozwój artystyczny i fizyczny ucznia należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  14. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem RP nauczyciele są zobowiązani poinformować wszystkich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów ) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w terminie 1 tygodnia przed klasyfikacją, a uczniów zagrożonych na 1 miesiąc przed klasyfikacją.
  15. Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy pod koniec każdego semestru nauki. Nie może mieć ona wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i oceny z zajęć edukacyjnych.
  16. Jako podstawy do klasyfikowania ucznia wymaga się jego obecności na przynajmniej połowie zajęć ( w klasach IV-VI: z danego przedmiotu ).

  II. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

  1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na prośbę własną lub rodziców ( prawnych opiekunów ) zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  2. RP może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na prośbę rodziców ucznia zgłoszoną do dyrektora szkoły. RP podejmuje tę decyzję zwykłą większością głosów.
  3. Do egzaminu klasyfikacyjnego uczeń przystępuje w zaproponowanych przez dyrektora szkoły terminach, a ustalonych z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia:
  • po I semestrze,
  • po końcu roku szkolnego – w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  1. Uczeń niesklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w II semestrze, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał z całego roku nauczania ( w klasach IV-VI: danego przedmiotu ).
  2. Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego nie jest promowany i powtarza ostatnią programową klasę, do której uzyskał promocję.
  3. Udział uczniów w zajęciach religii nie jest obowiązkowy, o uczęszczaniu na lekcje religii ucznia decydują jego rodzice ( prawni opiekunowie ).
  4. Ocena postępów w nauce i zachowaniu dokonywana jest w szczególności z klasyfikacją semestralną i roczną, odzwierciedlana w postaci opisowej w klasach I-III oraz stopni z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania w skali zgodnej z wymienionym Rozporządzeniem.

  III. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

  A – W KLASACH I-III

  1. Ocena zachowania ucznia za I semestr i końcoworoczna jest oceną opisową.
  2. Powinna ona uwzględniać w szczególności:
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  1. W dzienniku lekcyjnym oceny cząstkowe rozwoju emocjonalno-społecznego zapisywane są według opracowanych kryteriów – załącznik nr 1.
  2. Z oceną opisową rozwoju emocjonalno-społecznego za I semestr rodzice są zapoznawani na wywiadówce – załącznik nr 2 ; z ocenami cząstkowymi na bieżąco.
  3. Ocena opisowa końcoworoczna zapisana jest w arkuszu ocen oraz na świadectwie.

  B – W KLASACH IV-VI

  1. W klasach IV - VI obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania ucznia:
  • wzorowe,
  • bardzo dobre,
  • dobre,
  • poprawne,
  • nieodpowiednie,
  • naganne.

  2. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
  3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  6) okazywanie szacunku innym osobom;
  7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
  8) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

  1. Zachowanie ucznia dokumentowane jest przez:
  • ZESZYT UWAG umieszczony w dzienniku lekcyjnym, do którego nauczyciele wpisują swoje uwagi i spostrzeżenia o pozytywnym i negatywnym zachowaniu się ucznia,
  • KARTĘ SAMOOCENY, którą może prowadzić uczeń – w porozumieniu z wychowawcą - dla lepszego udokumentowania swoich osiągnięć z zachowania.
  1. Oceny zachowania ucznia ostatecznie dokonuje wychowawca pod koniec każdego semestru nauki po zasięgnięciu opinii nauczycieli, opinii klasy oraz uwzględniając kartę samooceny ucznia.

  IV. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

  A – W KLASACH I-III

  1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dziennika lekcyjnego. Może też prowadzić zeszyt obserwacji i w wybranej przez siebie formie zapisywać w nim informacje o uczniach.
  2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
  3. Ucznia można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
  4. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym w formie opisowej. Z zachowania obowiązuje również ocena opisowa.
  5. Przez cały rok szkolny uczniowie oceniani są na bieżąco punktowo w skali od 1 do 6 według przyjętych kryteriów – załącznik nr 3. Punkty te są wpisywane na bieżąco do dziennika lekcyjnego.
  6. W oparciu o oceny punktowe i własne obserwacje nauczyciel sporządza ocenę punktową z poszczególnych kierunków edukacji – załącznik nr 4, 5, 6.
  7. Z ocenami punktowymi uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zapoznawani są na bieżąco, natomiast z ocenami opisowymi 2 razy w roku ( wywiadówka, świadectwo ).
  8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z języka obcego odbywa się jak w przypadku poszczególnych kierunków edukacji.
  9. Oceniając ucznia z religii bierze się pod uwagę wiadomości, gorliwość w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo w katechezie, prowadzenia zeszytu, odrabianie prac domowych.
  10. Oceny z religii wystawiane są w skali od 1 do 6:
  • 1 niedostateczny
  • 2 dopuszczający
  • 3 dostateczny
  • 4 dobry
  • 5 bardzo dobry
  • 6 celujący.

  11. Kryteria ocen z religii – załącznik nr 7.

   B – W KLASACH IV-VI

  1 a. Nauczyciele klas IV-VI przyjmują następujące kryteria poszczególnych ocen szkolnych

  ( zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji końcoworocznej ):

  • stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom edukacyjnych osiągnięć przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu lub uczeń ma osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
  • stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie;
  • stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
  • stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;
  • stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych;
  • stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednia kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.

  1 b. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie ocen z użyciem plusów i minusów.

  2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:

  • określenia różnorodnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach,
  • wskazaniu tych spośród wymienionych aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu,
  • wskazania, które spośród nich są obowiązkowe dla wszystkich, a które każdy może podejmować dobrowolnie, zgodnie z poziomem zaangażowania w realizację przedmiotu,
  • określenia zasad udostępniania uczniom i ich rodzicom poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych.

  3. Przy ocenie sprawdzianów pisemnych uczeń musi być zapoznany z punktacją na poszczególną ocenę, a rodzice, gdy wystąpią z taka prośbą.

  4. Pisemne prace sprawdzające (całogodzinne) muszą być zapowiadane uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem ( zapis w dzienniku lekcyjnym ). Nie może być więcej niż 3 tygodniowo. Wychowawca koreluje stopień obciążenia klasy sprawdzianami.

  5. System ocenowo-punktowy stosuje nauczyciel sztuki ( G. Tomaszweska ) – załącznik nr 8

  6. Nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniom oceniony sprawdzian pisemny w ciągu 2 tygodni od daty jego napisania.

  7. Prawo ucznia do poprawy oceny:

  a) uczeń ma prawo do poprawienia jednej oceny w ciągu semestru z każdego przedmiotu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu jej otrzymania,
  b) uczeń nieobecny z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie pisemnym ma prawo napisać go w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od czasu powrotu na zajęcia.

  8. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli w każdym semestrze:

  a) uzyskał co najmniej:

  - 2 oceny cząstkowe, gdy przedmiot realizowany jest 1 godz. tygodniowo,
  - 4 oceny cząstkowe, gdy przedmiot realizowany jest 2-3 godz. tygodniowo,
  - 6 ocen cząstkowych, gdy przedmiot realizowany jest 4 i więcej godz. tygodniowo,

  b) jeśli nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrektorowi szkoły oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyn.

  V. EGZAMIN POPRAWKOWY

  1. W klasie IV i V uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może być promowany do klasy wyższej / jeden raz w ciągu pobytu w szkole / uchwałą RP pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
  3. RP może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, jeśli uczeń spełnia łącznie warunki:
  • nie opuszczał zajęć z powodów nieusprawiedliwionych,
  • znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

  W przypadku nie zdania egzaminu poprawkowego z jednego z dwóch przedmiotów uczeń powtarza klasę.

  1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  2. Uczeń, który z poważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.
  3. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy w drugim terminie i nie przedstawił zwolnienia lekarskiego, powtarza klasę.
  4. Uczeń klasy VI, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, nie przystępuje do egzaminu poprawkowego i powtarza klasę.

  VI. SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY W KLASACH VI

  1. Uczeń klasy VI kończy szkołę, jeżeli w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał wszystkie oceny wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego, którego termin ustala CKE.
  2. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uczeń może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.
  4. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.


  Aktualna tresc strony >>>TUTAJ<<<

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 01.05.2011r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  http://www.sp3.klodzko.pl/
  Obsługa techniczna CI Pulsar