WWW.BIP.GOV.PL
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • BIP UM KŁODZKO
 • WWW KŁODZKO

 • Zawartość Biuletynu
 • Dane placówki
 • Statut
 • Organizacja
 • Funkcje organów
  ___placówki
 • Przedmiot działalności
 • Harmonogram imprez
  ___przedszkolnych
 • Harmonogram
  ___konkursów i wystaw
 • Zestaw programów
 • Wydarzenia

 • Szukaj  Funkcje organów placówki.
  Organami placówki są:

  - Dyrektor Zespołu,
  - Rada Pedagogiczna,
  - Rada Rodziców.

  Do obowiązków Dyrektora zgodnie z ustawą należy m. innymi :
  - kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną placówki oraz  
    reprezentowanie jej na zewnątrz,
  - sprawowanie opieki nad wychowankiem oraz stwarzanie warunków harmonijnego 
    rozwoju psychofizycznego poprzez działania pro zdrowotne,
  - realizowanie uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach 
    ich kompetencji stanowiących,
  - zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 
    zawodowemu,
  - tworzenie warunków zapewniających realizację zadań dydaktycznych 
    i opiekuńczo – wychowawczych,wykonywanie innych zadań wynikających 
    z przepisów szczegółowych.

  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni 
  w placówce – 16 osób.

  Do kompetencji Rady Pedagogicznej zgodnie z ustawą należy m. innymi :

  - zatwierdzenie rocznego planu pracy,
  - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego,
  - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  Rada Rodziców liczy 7 osób:

  • przewodniczący,
  • skarbnik,
  • sekretarz.
  • 4 członków.

  Do zadań Rady Rodziców należy m. innymi :

  - opracowanie regulaminu swojej działalności,
  - współdziałanie w programowaniu pracy przedszkola,
  - opiniowaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw 
    istotnych dla placówki,
  - pomoc w zdobywaniu środków finansowych, pomocy rzeczowej wspomagającej 
    działalność przedszkola.

  Zatwierdziła: Hanna Franke

  Zamieściła: Magdalena Serafin


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP - Zaspół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 w Kłodzku Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-12-03 14:13:47
  Aktualizacja: 2007-12-27 23:25:59
  Odslon: 1323

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk - 05.05.2005r.

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   

  Obsługa techniczna C.I.Pulsar