menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Ogłoszenia i komunikaty
  2015 rok

  O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka (20.10.2015-13.11.2015r.) do pobrania>>>
  -----------------------------------------
  O G Ł O S Z E N I E
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka" ((20.10.2015-13.11.2015r.) do pobrania>>> 

  -------------------------------------------
  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wielkopowierzniowego obiektu handlowego, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, położonego w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej i ul. Dusznickiej, wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko"oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu" 913.10.15.12.2015r.)
  do pobrania>>>
  -------------------------------------------
  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o przystapieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej" oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisjko ustaleń przedmiotowego planu miejscowego. 13.10.7.11.2015r.)
  do pobrania>>>
  ---------------------------------------------
  Burmistrza Miasta Kłodzka 
  zawiadamia strony postępowania, że w dniu 17.09.2015r, na wniosek Gminy Miejskiej Kłodzko, działającej poprzez pełnomocnika: Nadzór, kosztorysowanie i projektowanie w budownictwie TELE - MECHANIKA,  mgr inż. Władysław Juchniewicz ul. Grabowa 45,  57-300 Kłodzko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę oświetlenia drogowego ul. Lisiej  w Kłodzku (30.09-15.10.2015r.) do pobrania>>>

  ----------------------------------------------
  Burmistrza Miasta Kłodzka 
  zawiadamia strony postępowania,że, postanowieniem z dnia 25 września 2015r., Burmistrz Miasta Kłodzka zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku (28.09-13.10.2015r.) do pobrania>>>

  -----------------------------------------------
  Burmistrza Miasta Kłodzka
   zawiadamia strony postępowania,że w dniu 23.09.2015r, na wniosek Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14B w Kłodzku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „modernizację oczyszczalni ścieków w Kłodzku” (25.09-12.10.2015r.) do pobrania>>>
  -----------------------------------------------
  Burmistrz Miasta Kłodzka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2015r. została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. 'Budowa kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku" (21.09-06.10.2015r.)
  do pobrania>>>
  -----------------------------------------------
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowe kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścików w Kłodzku (16.09-01.10.2015r)
  do pobrania >>>
  ------------------------------------------------
  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33wraz z budowa łacznika drogi krajowej nr 46 (10.09.2015r.- 24.09.2015)
  do pobrania>>>
  ------------------------------------------------
  Obwieszczenie p.n.  "Moderniczacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku" (02-16.09.2015r.)
  do pobrania>>>
  -------------------------------------------------
  Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Projekt budowlany i projekt wykonawczy fragmentarycznej regulacji koryta rzeki Nysa Kłodzka w km 131+350-148+700, od miasta Kłodzka do Bystrzycy Kłodzkiej". (21.08.2015-4.09.2015r.)
  do pobrania>>>
  --------------------------------------------------
  Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (18.08.2015-30.11.2015r.) do pobrania>>>
  ---------------------------------------------------
  OBWIESZCZENIE
  Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące budowę kompostowni osadów i odpadów  (13.08.2015r.) do pobrania>>>
  --------------------------------------------------------------
  Obwieszczenie w sprawie udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (21.04.2015r.) do pobrania>>>  2014 rok

  Dwuetapowy Konkurs Architektoniczny na FORT OWCZA GÓRA 

  ogłoszenie
  do pobrania>>>

  regulamin do pobrania>>>

  załączniki do pobrania>>>


   

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2006-02-22 11:40:28
  Aktualizacja: 2015-10-20 15:16:49
  Odslon: 39779

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR