menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Wyniki kontroli
  Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kłodzko wykonywane są w szczególności przez:

  1.  Najwyższą Izbę Kontroli,
  2. Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. Urząd Kontroli Skarbowej
  4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
  6. Państwowa Inspekcja Pracy
  7.  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

  Informacja dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych   w Urzędzie Miejskim  w Kłodzku w I półroczu roku  2015

   
  1.    Fundacja „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie.
  `         Zakres kontroli: Weryfikacja dokumentów finansowych  rojektu                               
            „Stop  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” wniosków:
  ·         WNP-POIG.08.03.00-02-105/13-03;
  ·         WNP-POIG.08.03.00-02-105/13-03;
  W związku z realizacją umowy UDA-POIG.08.03.00-02-105/13-00.
       Czas trwania kontroli: w dniu 17.02.2015  r.
   
  2.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
  Zakres kontroli: „Wykorzystanie darowizny nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego , ozn. Geodezyjnie jako działki Nr 33,34 i 46 AM-3 i 4 obręb Twierdza zgodnie z celem wynikającym z umowy darowizny z dn. 2.03.2007 r.
  Czas trwania kontroli: od dnia   08.06.2015 r. do dnia 17.06.2015 r.
   
  3.    Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu
  Temat kontroli: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu
  terytorialnego dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych”.
  Czas trwania kontroli: od dnia 12.06.2015 r. do dnia 22.06.2015 r .
   
  4.    Dolnośląski Urząd Wojewódzki  we Wrocławiu
  Zakres kontroli: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 23.06.2015 r.
   
  5.    Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu          
  Kontrola w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  Czas trwania kontroli: od dnia 12.06.2015 r. do dnia 22.06.2015 r.
  Wystąpienie pokontrolne do pobrania>>>
   
  6.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
  Zakres kontroli: „Zlecenie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim”.
  Czas trwania kontroli: od dnia 17.07.2015 r. do dnia 29.07.2015 r.
   
  7.    Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
  Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
  Czas trwania kontroli: od dnia 23.07.2015 r. do dnia - trwa nadal


   
  Informacja dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim 
  w Kłodzku w  roku  2014
   
  1.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
  Informacja pokontrolna z realizacji projektu pn.” Kłodzki skwer kultury-  modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne  i  rekreacyjne”.
  Czas trwania kontroli: w dniach 11.03.- 13.03.2014 r.
  Nr projektu RPDS.09.01.00-02-024/12-01.
   
  2.    Wojewoda  Dolnośląskie we Wrocławiu
  Sprawozdanie pokontrolne w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez
  Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu.
  Kontrola projektu  pn. „Rekonstrukcje historyczne –Rekonstrukcje wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”.
  Czas trwania kontroli: w dniach 31.03- 01.04.2014 r.
  Nr projektu PL.3.22/3.2.00/08.0004.
   
  3.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
  Nazwa projektu „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko”.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 27.05.2014 r.
  Nr projektu POKL.09.01.01-02-009/11.
   
  4.    Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
  Kontrola projektu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostepnienia obiektów dziedzictwa kulturowego – etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji”. 
  Kontrola przeprowadzona w okresie od 21.02.2014 r. do 16.06.2014 r.
  Nr projektu RPDS.06.04.00-02-068/0.
   
  5.    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków obowiązujących na obszarach szczególnego  zagrożenia powodzią i zmiany ukształtowania  terenu działki nr 20, AM 15, obr. Ustronie.
       Kontrola przeprowadzona w dniu 22.05.2014 r.
       NZOt-K-0911/5/2014.

   

  1.    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  Departament Funduszy Europejskich 
  Czas trwania kontroli: w dniach 15.04- 18.04.2013r. r.
  Informacja pokontrolna z realizacji projektu pn. „Utworzenie dodatkowych  grup       wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” 
  Nr projektu  KPR-POKL.09.01.01-02 009/11-01.

  2.  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Funduszy Europejskich
  Czas trwania kontroli: w dniach 16.04- 19.04.2013r. 
  Informacja pokontrolna z realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego 
  Wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku” 
  Nr projektu RPDS.09.01.00-02-081/09-01.

  3.   Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku 
  Protokół z przeprowadzonej kontroli umowy o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnego.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 07 maja 2013r. 

  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku Protokół z przeprowadzonej kontroli Miejsca Gromadzenia Nieczystości Stałych – ul. Morcinka i Walasiewiczówny w Kłodzku 
  Kontrola przeprowadzona w dniu 16 lipca  2013r.

  5.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 
  Wystąpienie Pokontrolne – Realizacja zadań własnych Gminy  Miejskiej Kłodzko poprzez ich powierzanie podmiotom spoza sektora publicznego oraz gospodarowanie mieniem komunalnym. Kontrola przeprowadzona od dnia 20.12.2012 r. do dnia 14.06.2013 r.

  6.    Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Kłodzku  Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów z prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych, gospodarowania środkami ZFŚS oraz innych  Kontrola rozpoczęta w dniu  03.10.2013 r. i przeprowadzona w dniach: 4,8,9,17.10.2013 r.

  7.    Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu Wystąpienie pokontrolne  z kontroli problemowej z  realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych – (zarządzanie kryzysowe, o brony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu) Kontrola przeprowadzona w dniu 18 września 2013 r.

   
   Archiwum -kontrole do pobrania>>>


  Opracował/a: Ewa Jóżwiak

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-06-28 23:54:56
  Aktualizacja: 2015-09-02 09:14:46
  Odslon: 6570

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR