menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Organizacje pozarządowe
  OGŁOSZENIE  O NABORZE DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ (29.01.2015r.)
  Burmistrz Miasta Kłodzka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z zakresu:
   
  1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2)  pomocy społecznej,
  3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

   formularz do pobrania>>>
  --------------------------------------------------------------------------------------

  2014r.

  INFORMACJA Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015 (15.10.2014r.)

  Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/588/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
  z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  Przebieg konsultacji:
  Konsultacje projektu „Rocznego Programu  współpracy  Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zostały przeprowadzone w terminie od 25 września 2014 r. do 7 października 2014 r.
  Propozycje/uwagi do projektu programu  organizacje pozarządowe z  terenu Gminy Miejskiej Kłodzko, mogły składać:
  1) drogą elektroniczną bądź na piśmie składając bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Kłodzku. do dnia 6 października br.  za pośrednictwem formularza konsultacyjnego  zamieszczonego w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie internetowej miasta Kłodzka w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Informacje o konsultacjach rozesłano również do członków NGO pocztą;
  lub
  2) bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym Burmistrza Miasta Kłodzka
  z przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO), które odbyło się w dniu
  07 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku.

  W załączeniu protokół pokonsultacyjny z wynikami przeprowadzonych konsultacji.

  -------------------------------------------------------------

  Ogłoszenie o publicznych konsultacjach (25.09.2014r.) do pobrania>>>
  ------------------------------------------------
  Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego   pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (11.09.2014r.)

   Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Kłodzkie Stowarzyszenie „Amazonki” ul. Zawiszy Czarnego 2/15, 57-300 Kłodzko, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej  
  www.klodzko.pl.

  Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 września 2014r. osobiście w formie pisemnej  w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku pok. 101 lub drogą elektroniczną
  m.dabrowska@um.klodzko.pl na załączonym formularzu.

  Załączniki:
  1.
  oferta organizacji pozarządowej 

  2. formularz – uwagi do oferty 
       
  do pobrania w formacie doc.>>>
        do pobrania w formacie pdf.>>>


  2013r.

  WAŻNE! DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA KŁODZKA, CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ W 2014 ROKU DO KONKURSU OFERT W WW. ZAKRESIE.

  Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku
  o sporcie, która dała delegację do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne gminy, przy czym sport ten definiuje jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub też zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawianie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyższych wyników sportowych na wszelkich poziomach.

  Zgodnie z art. 27 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy Rada Miejska w Kłodzku Uchwałą
  Nr XXXIV/372/2013 r. z dnia 25 kwietnia 2013 r. określiła warunki  i trybu udzielania, rozliczania i kontroli datacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

  W związku z powyższym kluby sportowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, przystępujące do otwartego konkursu ofert z zakresu sportu w 2014 r. zobligowane są do składania wniosków i rozliczania się  zgodnie z  zapisami ww. uchwały.

        

  DO ZAPOZNANIA

  Uchwała
  Nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej Kłodzka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie  określenia warunków i trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu  w Gminie Miasta Kłodzka.

  DO POBRANIA –

  1. ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY – WNIOSEK o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Miasta Kłodzka  na wsparcie zadania z zakresu sportu.
  2. ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY - SPRAWOZDANIE z  wykonania zadania
   z zakresu sportu


  WAŻNE !!!

  NOWE WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
   
  W dniu 10 stycznia 2011 r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. umowy i sprawozdania
  z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 10 stycznia 2011 Nr 6, poz. 25). Od dnia 18 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory ww. dokumentów.  Stare wzory oferty, sprawozdania i umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) traci moc!!  
   
  NOWE ROZPORZĄDZENIE z 10 stycznia 2011 r. – do pobrania>>>
   
  WZÓR NOWEJ OFERTY (zał. nr 1 do rozporządzenia) – do pobrania>>>

  RAMOWY WZÓR UMOWY OWSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (
  zał. nr 2 do rozporządzenia) – do pobrania>>>

  NOWY WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

  (zał. nr 3 do rozporządzenia) –
  do pobrania>>>
   

  Wyniki konsultacji "Program współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011." do pobrania>>>

  OFERTA ORGANIZACJI POOZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* 
  do pobrania >>>

  SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)z wykonania zadania publicznego 
  do pobrania>>>  POZAKONKURSOWY TRYB PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TZW. MAŁE GRANTY do pobrania>>>


  1.   UCHWAŁA NR LVIII/588/2010 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA  2010R.
  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  do pobrania>>>
  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK II.AM5.0911-56/10 stwierdza nieważność § 2 pkt 3 ww.uchwały.do pobrania>>>


  Konsultacje archiwym do pobrania>>>

  archiwum
  cd>>>>


  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a:

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2005-11-03 14:53:53
  Aktualizacja: 2015-01-29 13:14:06
  Odslon: 8728

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR