menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Jednostki organizacyjne
  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kłodzko

               ul. Boh.Getta 22
              57-300 Kłodzko
              /74/ 865 63 42

             
  sp6-klodzko@2gb.pl
             
  www.sp6klodzko.szkolnastrona.pl

              Gimnazjum nr2
              ul. Sienkiewicza 61
              57-300 Kłodzko
              /74/ 867 31 74

              Ul. Zamiejska 24
              57-300 Kłodzko
              Tel./fax 0748674242

               ul. Zawiszy Czarnego 5
               57-300 Kłodzko
               /74/ 867 35 20

              ul. Grunwaldzka 4
             57-300 Kłodzko
            /74/ 867 37 11

              ul. Boh. Getta 4
             57-300 Kłodzko
             /74/ 867 27 24

                 pl. Jagiełły 1
                 57-300 Kłodzko
                 tel. 074 867 33 64

               ul. Kusocińskiego 2
               57-300 Kłodzko
                tel. 074 865 49 50

                Pl. Chrobrego 1
                  57-300 Kłodzko
                  tel. 074 865 74 80
                  fax: 074 865 46 67
                
  info@biblioteka.klodzko.pl

   

    Informacja o Rejestrze instytucji kultury 
  oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

     

  REJESTR INSTYTUCJI KULTURYdo pobrania>>>
   
   
  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
  w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

  I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, tel. 074 865 46 97, godziny urzędowe: 7.30-15.30. 
   
  II. Zgodnie z § 10-13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
  III. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012
  poz. 1282 ze zm.).  
  Opłatę skarbową należy uiścić:
  1) na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko
  62 9588 0004 7100 1010 2000 0020   
  lub
  2) bez prowizji w:
  1. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego, Kłodzko, pl.Chrobrego 1 - budynek ratusza od strony Straży Miejskiej
  2. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego, Kłodzko, ul. S. Okrzei 1 
  3. Gospodarczym Banku Spółdzielczym Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81
   
  IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
   

  Opracował/a:

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Na serwerze nie ma pliku archiwalnego6

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-06-28 23:44:38
  Aktualizacja: 2015-10-13 08:09:10
  Odslon: 20009

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR