menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Telefony
  WYKAZ TELEFONÓW
  Centrala Urzędu Miasta
  074/86 54 600
  fax 074/867 40 62
  • Skarbnik Gminy Miejskiej
  • Główna Księgowa
  074/86 54 644
  074/86 54 686        
  Biuro Rady Miejskiej
  074/86 54 655,
  074/86 54 632
  Wydział Organizacyjny Kierownik

  Ds. organizacyjnych
  Ds. kadry
  Ds. Archiwum zakładowe
  074/86 54 620

  074/86 54 637
  074/86 54 621
  074/86 54 668

  Wydział Spraw Społecznych - Kierownik Wydziału
  ds. finansów oświaty
  ds. organizacji placówek oświatowych
  ds. współpracy z organizacjami
  ds. pomocy materialnej dla uczniów
  ds. oświaty, sportu

  074/86 54 622
  074/86 54 697
  074/86 54 690
  074/86 54 664
  074/86 54 697
  074/86 54 664

  Urząd Stany Cywilnego - Kierownik
  Akty Ślubu
  Akty Zgonu
  Akty Urodzenia

  074/86 54 639
  074/86 54 642
  074/86 54 642
  074/86 54 616
  Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
  074/8654602

  Wydział Mienia, Planowania Przestrzennego i Architektury
  Sprzedaż lokali mieszkalnych
  Działalność gospodarcza
  Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych Dzierżawy mienia gminnego
  Sprawy kancelaryjne i planowanie
  Planowanie przestrzenne
  Urbanistyka i gospodarka przestrzenna
  074/86 54 635
  074/86 54 663
  074/86 54 663
  074/86 54 630
  074/86 54 630
  074/86 54 645
  074/86 54 646
  074/86 54 636

  Wydział Rozwoju -Kierownik
  ds. funduszy europejskich i krajowych
  ds.funduszy UE i rozwoju turystyki
  ds. promocji i turystyki

  074/865 4672
  074/86 54 653
  074/86 54 628
  074/86 54 628

  Wydział Dochodów
  ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych
  ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego
  ds. wymiary podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku od środków transportowych, udzielania ulg w tym zakresie
  ds. poboru i windykacji podatku od nieruchomości podatku rolnego i leśnego
  ds. poboru i windykacji podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psa, opłaty skarbowej, mandatów i innych opłat

  ds. opłaty targowej, udzielania ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, podatków obsługiwanych przez Urząd skarbowy
  ds. poboru i windykacji opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów wynikających z tytułu umów dzierżawy i najmu nieruchomości


  074//86 54 647

  074/86 54 654
  074/86 54 696
  074/86 54 695
  074/86 54 696
  074/86 54 660
  074/86 54 674


  074/86 54 692
  074/86 54 677

  Wydział Spraw Obywatelskich Kierownik
  dowody osobiste
  ewidencja ludności
  ds. Wojskowych

  074/86 54 634
  074/86 54 643, 074/86 54 659
  074/86 54 648
  074/86 54 699

  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Kierownik
  Ds. ochrony środowiska
  Ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  074/8654669

  074/8654618
  074/8654613

  Wydział Infrastruktury

  · ds. infrastruktury komunikacyjnej
  . ds. inwestycji i remontów
  · ds. inwestycji i remontów

  074/8654626

  074/8654650
  074/8654676
  074/8654601

  Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywolnej
  . Główny Specjalista Koordynator Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
  . Inspektor ds. Zarządzania Krysysowego i Obrony Cywilnej


  Całodobowy: 609 766 876

  074/865 46 15,

  074/865 46 49

  Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Wspólnot Kierownik

  074/86 54 684

  Ds. Mieszkaniowych i Lokalowych

  Ds. wspólnot mieszkaniowych

  074/86 54 691,
  074/86 54 658
  074/86 54 687

  Regionalna Informacja Turystyczna
  074/865 89 71,
  074/86 54 689
  Sekretariat Burmistrza
  074/8654 600

  Wydział ds. Fiannsów Oświaty


  Kierownik

  074/8654693
  074/8654671
  074/8654699

   

   

   

   


  Opracował/a: Magdalena Serafin

  Zatwierdził/a:

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2004-07-13 15:00:51
  Aktualizacja: 2015-05-19 15:28:22
  Odslon: 20395

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR