menu strony
| www.klodzko.pl | www.bip.gov.pl | >> wersja A | A | KONTRAST |  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Statystyki BIP


 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Podatki i opłaty
 • Plany zagospo.
  ___przestrzennego
 • Skargi i wnioski
 • Strategia rozwoju
 • Strategia
  ___mieszkalnictwa
 • Program
  ___rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Ochrona Środowiska
 • Cmentarze Komunalne
 • Utrzymanie czystości
  __ i porządku w gminie

 • URZĄD
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne
  __ stanowiska_konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organiza.
 • Oświad. majątkowe
 • Sprawo. Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Otwarte konkursy
  __ ofert

 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU
 • Rada Miejska
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady
  __ Miejskiej w Kłodzku
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Proponowany
  __ porządek obrad
  __ sesji R.M.

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Organizacje
  ___ pozarządowe
 • Ogłoszenia
  ___i komunikaty
 • Oferty inwestycyjne
 • Gminne Programy
 • Integracja
  __ z Unią Europejską
 • Koncesja na roboty
  ___budowlane lub usługi

 • Szukaj  PRZETARGI
 • Nieruchomości
 • Przetarg na najem
 • Zamówienia Publiczne

 • WYBORY
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory samorządowe
 • Referendum
  ___ogólnokrajowe
 • Wybory uzupełniające
  ___do Rady Miejskiej
 • Wybory do Sejmu
  ___i Senatu
  ___Rzeczypospolitej
  ___Polskiej

 • Porządek obrad
   

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.1515) oraz § 28 Statutu Gminy Miasta Kłodzka (Dz. Urz. W. D. z 23.12.2008r. Nr 326, poz. 4316) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2015r. o godz. 14:00 w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady XV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

  Porządek obrad:
  1.  Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
  2.  Stwierdzenie ważności sesji.
  3.  Wręczenie stypendiów Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.
  4.  Wybór sekretarza sesji.
  5.  Zatwierdzenie protokołów z XIII i XIV sesji.
  6.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
  7.  Interpelacje i zapytania radnych.
  8.  Wnioski i oświadczenia radnych.
  9.  Ocena przygotowania służb komunalnych do okresu zimy.
  10. Ocena przygotowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek współpracujących w zakresie zabezpieczenia socjalnego podopiecznych w okresie zimy.
  11. Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019:
      a)  przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
      b)  podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, niespełniających wymagań formalnych, druk nr 114.
      c)   przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników,
      d)   podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019, druk nr 109.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, druk nr 104.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/268/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 106.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kłodzka w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej boksem garażowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych, druk nr 107.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, druk nr 116.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXI/349/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Kłodzka na lata 2013-2017, druk nr 113.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, druk nr 108.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 115.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Kłodzko dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, druk 118.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych  form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 117.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015 – 2025, druk nr 112.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok, druk nr 111.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, druk nr 119.
  24. Sprawy różne.
  25. Zakończenie sesji.        
   
                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku
                                                                             Tomasz Żabski
  Podstawa prawna:
  Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2013r. poz. 594 z późn. zm.).

  Opracował/a: Barbara Gargasz

  Zatwierdził/a: Przewodniczący Rady Miejskiej

  Zamieścił/a: Magdalena Serafin

  Zmiany treści:
  Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<

  Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Data publikacji: 2003-07-16 15:14:51
  Aktualizacja: 2015-10-26 12:30:34
  Odslon: 13562

  [ Wróć ]

  Opracowanie skryptu CI Pulsar Dariusz Iwanczyk

   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Obsługa techniczna Centrum Internetu PULSAR